Не много редни неща се случват по БГ летищата

155

България не е въвела правилно правилата на ЕС за летищните такси. Това констатира Европейската комисия (ЕК).

Поради това ЕК призовава страната ни да гарантира правилното прилагане на регулациите за летищни такси, въведени с Директива 2009/12/ЕО.

Според правилата от държавите членки на ЕС се изисква да въведат национални мерки, с които да гарантират, че летищните такси за въздушните превозвачи се определят в съответствие с принципите за прозрачност, консултиране и недискриминация.

ЕК подчертава – летищните такси представляват такси, които авиокомпаниите плащат на летищата за използването на съответните инфраструктура и услуги, и по-специално за излитане и кацане и за обработка на пътниците. 

Държавите членки трябва да гарантират, че летищните оператори провеждат консултации с авиокомпаниите въз основа на прозрачен обмен на информация между двете страни. Това се прави с цел да се гарантира, че летищните такси са недскриминационни и са свързани с равнището на услуги, предоставяни от летището.

В случай на несъгласие обаче всяка от двете страни може да поиска намесата на независимия надзорен орган в съответната държава членка, който ще разглежда въпроса.

.........

България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от ЕК.

Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Сподели